రిపోర్టర్లు కావలెను Channel 99

0
69

రిపోర్టర్లు కావలెను
జిల్లా ఇంచార్జ్లు కావలెను
Channel 99 తెలుగు ఛానల్ కు
ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతటా మండలాలు, నియోజకవర్గాల వారీగా రిపోర్టర్లు మరియు జిల్లా స్టాపర్లు కావలెను .
ఆసక్తి గల వారు సంప్రదించగలరు..
రిపోర్టర్స్ కావలెను….9652541472